Volume 10 Issue 6
Dec.  2017
Turn off MathJax
Article Contents
XU Qin-fei, LIU Da-fu, GONG Hai-mei, WU Jia-rong, JIANG Meng-die, ZHANG Ya-ni, JI Peng, WANG Reng, ZHANG Lin. Low temperature spectroscopy quantification of integrated dual band chip package[J]. Chinese Optics, 2017, 10(6): 744-751. doi: 10.3788/CO.20171006.0744
Citation: XU Qin-fei, LIU Da-fu, GONG Hai-mei, WU Jia-rong, JIANG Meng-die, ZHANG Ya-ni, JI Peng, WANG Reng, ZHANG Lin. Low temperature spectroscopy quantification of integrated dual band chip package[J]. Chinese Optics, 2017, 10(6): 744-751. doi: 10.3788/CO.20171006.0744

Low temperature spectroscopy quantification of integrated dual band chip package

doi: 10.3788/CO.20171006.0744
Funds:

National Natural Science Foundation of China 61376052

More Information
 • Corresponding author: XU Qin-fei, E-mail:xu5178@163.com
 • Received Date: 11 May 2017
 • Rev Recd Date: 13 Jul 2017
 • Publish Date: 01 Dec 2017

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(11)  / Tables(1)

  Article views(1768) PDF downloads(500) Cited by()
  Proportional views

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return